koliya_yavorskyi

koliya_yavorskyi

analog photo only :)
CAMERA: Minolta XG-se
LENS: Minolta MD Rokkor 50mm 1:1,7
SEIKANON 28-105 F 3.2
JCPenny Diamatic 135mm f:2.8

29 496

I miei Album